Al·legació per infraccions de trànsit i circulació


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar al·legacions al procediment sancionador d'una infracció de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona degudament identificada que hagi estat sancionada per infracció de trànsit o seguretat vial, o un representant degudament autoritzat.
Quan es pot sol·licitar?
El tràmit permet sol·licitar l'anul·lació o la modificació d'una multa, imposada per l'Ajuntament de Vic, per una infracció de trànsit.

Una vegada la multa està pagada s'acaba el procediment. Per tant, no es podran formular al·legacions.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït
Quin és el termini de resolució?
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 1 mes natural des de la presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Formes de tramitació


Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica