Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Al·legacions/ Recurs contra un expedient sancionador per infraccions de trànsit i circulació

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:06/05/2020

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar al·legacions al procediment sancionador d'una infracció de trànsit i circulació o recurs de reposició contra la resolució administrativa d'un expedient sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona degudament identificada a qui li hagi estat formulada una denúncia o se li hagi imposat una sanció per infracció de trànsit o seguretat viària, o un representant degudament autoritzat.
Quan es pot sol·licitar?
Les al·legacions, en el termini de vint dies natural des de l'endemà de la notificació de la denúncia.

El recurs de reposició, en el termini d'un mes des que es va notificar la imposició de la sanció.

En el cas que s'hagi abonat la sanció amb el 50% de bonificació, si s'hi formulen al·legacions, es consideraran com a no presentades, ja que el pagament voluntari de la multa conclou el procediment sancionador sense necessitat de resolució expressa i sense perjudici de la possibilitat d'interposar recurs contenciós administratiu.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució sancionadora és d'un any a comptar des de l'inici del procediment sancionador.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'alcaldia o el regidor/a en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hàgiu rebut resposta per part de l'ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.

El termini per resoldre el recurs de reposició és d'un mes i, de no recaure resolució expressa en aquest termini, s'entendrà desestimat en virtut del silenci administratiu negatiu, de manera que quedarà oberta la via contenciós administrativa.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la sanció es podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes des de la data de notificació, o bé interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Economia i Serveis