Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

25/03/2023

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis (FUE)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:23/12/2022

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Q60 Concepte 018
10500
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un informe previ en matèria d'incendis.

És l'informe que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Qui ho pot sol·licitar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Quan es pot sol·licitar?
Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
En el moment de la presentació, la taxa prevista en l'ordenança fiscal número 13 de l'Ajuntament de Vic, que té un cost de 105 €. Es pot pagar amb targeta de crèdit al Registre General de l'Ajuntament.
Quin és el termini de resolució?
El termini per resoldre la petició d'informe per part de l'òrgan de la Generalitat és de dos mesos des del registre de la sol·licitud fins que s'emet l'informe.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Generalitat de Catalunya.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s'hagi emès l'informe, s'entén que l'informe és favorable.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

- En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.

- En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.
Òrgan Responsable
Serveis Generals
FUE