Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació prèvia (FUE)


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un canvi de titularitat d'activitats, que és el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.
Qui ho pot sol·licitar?
Ho pot sol·licitar tant la persona transmitent com la nova persona titular.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.

En cas que estigui subjecte als règims de comunicació prèvia o declaració responsable, s'haurà de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment.

En cas que estigui subjecte a llicència s'haurà de sol·licitar abans de l’inici de l’activitat.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si s’escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació. El valor i forma de pagament seran els que determini l'ordenança fiscal número 13 de l'Ajuntament de Vic, en funció de diferents criteris que aquesta contempla, com ara el tipus d'activitat, la seva localització i la seva superfície.

Pel canvi de titularitat, s'aplicarà una bonificació del 80% en el pagament de la llicència sempre i quan l'activitat no tingui tributs pendents de pagament.
Quin és el termini de resolució?
Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.
Quina és la unitat tramitadora?
Departament de Serveis Generals de l’Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióAltra informació d'interès
No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s’hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic