Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

27/03/2023

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (FUE)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:23/12/2022

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar una comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient, que és el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'una llicència o hagi efectuat el tràmit de comunicació prèvia corresponent, de qualsevol activitat o el seu representant.
De conformitat amb l'art. 7 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, les persones autoritzades no poden signar en nom de les persones emprenedores o les persones titulars, ni en nom dels seus representants.


Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment de forma prèvia a la realització del canvi no substancial.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà tenir un informe favorable del Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l'article 21 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d'aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament seran els que determini l'ordenança fiscal núm. 13 de l'Ajuntament de Vic, concretament:

- Si l'activitat o instal·lació està subejcte al règim de llicència, l'import de la taxa serà de 232,40 €
- Si l'activitat o instal·lació està subjecte al règim de comunicació prèvia, l'import de la taxa serà de 165,90 €

Quin és el termini de resolució?
Dins del mes següent a la data de la comunicació, l'Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d'una modificació no substancial o substancial.

Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s'incorporen nous focus d'emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d'aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.

Si l'òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s'hagi atorgat una nova llicència.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o bé el regidor/a en qui hagi delegat aquesta competència.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si transcorre més d'un mes des de la data de la comunicació sense que s'adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Altra informació d'interès
Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l'article 59 d'aquesta Llei i se subjectaran al règim d'intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.
Òrgan Responsable
Serveis Generals
FUE