Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

27/03/2023

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa (FUE)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:23/12/2022

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet a la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent posar en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'una llicència o hagi efectuat el tràmit de comunicació prèvia corresponent, de qualsevol activitat.
Si és una persona jurídica haurà d'estar degudament representada.
De conformitat amb l'art. 7 del Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, les persones autoritzades no poden signar en nom de les persones emprenedores o les persones titulars, ni en nom dels seus representants.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment, sempre abans de realitzar la modificació no substancial.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia caldrà:

- Haver obtingut les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

- Tenir l'informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan la modificació afecti a activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal, sempre que la modificació no substancial comporti afectació en aquest àmbit.

- Haver obtingut la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres, segons procedeixi.

- Haver obtingut les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d'aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament seran els que determini l'ordenança fiscal núm. 13 de l'Ajuntament de Vic, concretament:

- Si l'activitat o instal·lació està subejcte al règim de llicència, l'import de la taxa serà de 232,40 €
- Si l'activitat o instal·lació està subjecte al règim de comunicació prèvia, l'import de la taxa serà de 165,90 €
Quin és el termini de resolució?
Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o regidor/a en qui hagi delegat aquesta competència.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Serveis Generals
FUE