Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de residus domiciliaris per a persones jubilades o en situació d'atur

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:19/04/2022

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar la bonificació de la taxa de residus domiciliaris per a persones de 65 anys o més grans o en situació d'atur.

Amb l'atorgament de la bonificació el titular abonarà una tarifa reduïda de 67,90 € anuals (any 2022) en concepte de la taxa de recollida dels residus domiciliaris (la taxa ordinària de l'any 2022 és de 158,90 €). Podeu consultar la regulació d'aquesta taxa a l'ordenança fiscal núm. 11 de l'Ajuntament de Vic

Qui ho pot sol·licitar?
Les persones que volen tributar la tarifa reduïda de la taxa, han de complir aquests requisits generals:

* En el cas de les persones jubilades o pensionistes han de tenir 65 anys o més a partir de l'1 de gener de l'any en què es sol·licita la bonificació.

* En el cas de les persones en situació d'atur han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO).

* Per a determinar els ingressos bruts es tindran en compte els ingressos i rendes de les persones majors d'edat empadronades a l'habitatge i que no superin aquests imports:
- Per a les famílies d'un sol membre: 1.000 € (1 salari mínim interprofessional)
- Per a les famílies de dos membres: 1.500 € (1,5 del salari mínim interprofessional)
- Per a les famílies de tres membres: 2.500 €
- Per a les famílies de quatre membres: 3.500 €
- Per a les famílies de cinc membres: 4.500 €
- Per cada membre de més: s'afegeix l'import d'un salari mínim interprofessional (1.000 €)

* Queden exclosos de la pertinença a la unitat familiar les persones que puguin residir a l'habitatge en qualitat de servei d'assistència o de servei domèstic vinculades professionalment.

* Com a màxim només han de ser titulars d'una finca de residència, una plaça d'aparcament i un traster.
Quan es pot sol·licitar?
La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de març de l'any en què es sol·licita la bonificació.

En el cas de les persones jubilades, la reducció es renovarà automàticament cada any, mentre els beneficiaris continuïn complint els requisits establerts.

En el cas de les persones en situació d'atur, hauran de sol·licitar la bonificació cada any.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'alcaldessa o el regidor/a en qui delegui.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l'expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Economia i Serveis

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.