AJUTS. Sol·licitud de bonificació de la taxa de recollida de residus domiciliaris per a persones jubilades o en situació d'atur


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la bonificació de la taxa de residus domiciliaris per persones de 65 anys o més gran o en situació d'atur.

Amb l'atorgament de la reducció el titular abonarà una tarifa reduïda de 58€ anuals (any 2018) en concepte de la taxa de recollida dels residus domiciliaris (la taxa ordinària de l'any 2018 és de 135,60€).

Qui ho pot sol·licitar?
Les persones que volen tributar la tarifa reduïda de la taxa, han de complir aquests requisits generals:

* En el cas de les persones jubilades o pensionistes han de tenir 65 anys o més a partir de l'1 de gener de l'any en què es sol·licita la bonificació.

* En el cas de les persones en situació d'atur han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats (DONO).

* L'import dels ingressos de la unitat familiar no poden superar aquests imports:
Família d'un sol membre: el salari mínim interprofessional (735,90 €)
Família de dos membres: 1,5 d salari mínim interprofessional (1103,86 €)
Per cada membre de més: un salari mínim interprofessional

* La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l'any en què sol·licita la bonificació.

* Com a màxim només han de ser titulars d'una finca de residència, un vehicle, una plaça d'aparcament i un traster.
Quan es pot sol·licitar?
La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de març de l'any en què es sol·licita la quota reduïda.

En el cas de les persones jubilades, la reducció es renovarà automàticament cada any, mentre els beneficiaris continuïn complint els requisits establerts.

En el cas de les persones en situació d'atur, hauran de sol·licitar la quota reduïda cada any.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l'expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitació

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica