Sol·licitud d'accés als punts de recàrrega municipals per vehicles elèctrics


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'accés als equips destinats a subministrar corrent altern als vehicles elèctrics.
Hi ha tres punts de recàrrega de vehicles elèctrics amb una capacitat total per a sis vehicles i dues motocicletes. Estan situats:
- A l'avinguda del Mercat, al costat de la xemeneia del Sucre, amb capacitat per a dos vehicles.
- Al carrer de Miramarges, davant de la porta d'entrada de la Universitat de Vic, amb capacitat per a 2 motocicletes.
- Al carrer del Josep Maria Sert, amb capacitat per a 4 vehicles.
Qui ho pot sol·licitar?
L'accés el poden sol·licitar les persones que siguin propietàries d'un vehicle elèctric.
Quan es pot sol·licitar?
Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
És un tràmit gratuït.
Quin és el termini de resolució?
El termini que té l'Ajuntament per resoldre és de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud al registre general.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
El tràmit no caduca. En cas de canviar el sistema d'accés als punts de recàrrega municipals de vehicles elèctrics l'Ajuntament ho comunicarà als interessats.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Altra informació d'interès

Instruccions d'ús
La clau per poder fer les recàrregues s'entregarà juntament amb la notificació, ja sigui a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé amb carta certificada.
Al davant de les places d'aparcament hi ha un pilar amb un endoll. Al costat, hi ha una rodeta amb un cadenat que podreu obrir amb la clau. Gireu-lo del 0 a l'1, premeu el botó d'encesa (posició "on") i torneu a col·locar el cadenat.
Quan hagueu acabat la recàrrega, féu l'operació inversa.
Formes de tramitació


Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic