BENESTAR I FAMILIA. Sol.licitud de subvenció per a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes d'interès social


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció a les entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes d'interès social.
Qui ho pot sol·licitar?
Entitats sense ànim de lucre degudament constituïdes i inscrites al registre oficial corresponent i al Registre Municipal d'Entitats de Vic.
Quan es pot sol·licitar?
El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar a partir de l'endemà de l'anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. És a dir, del 13/06/2020 al 13/07/2020 (ambdós inclosos).
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
L'entitat ha d'estar degudament constituïda i inscrita al registre oficial corresponent i al Registre Municipal d'Entitats de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució definitiva serà de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Benestar i Família.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local, a proposta de l'òrgan col·legiat que valorarà les sol·licituds.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
La manca de resolució, dins del termini de 3 mesos, legitima les entitats beneficiàries a entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvenció.

Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic