Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

10/08/2022

AJUTS. Sol·licitud de subvenció de l'IBI pel foment del lloguer social

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:21/03/2019


Descripció del tràmit
Aquesta subvenció s'atorgarà a aquells/es propietaris/es que incorporin un habitatge a la Borsa d'Habitatges de la Generalitat de Catalunya i es faci efectiu el contracte de lloguer.

La subvenció pot atorgar-se amb dues modalitats, segons correspongui:

Requisits necessaris per a la modalitat A:

- Propietaris/es que adeqüin, reformin o rehabilitin un habitatge buit, que compleixi amb les normes d'habitabilitat i els destinin a la Borsa de Mediació gestionada per l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Vic.

- Acreditar la condició d'habitatge buit, presentant els darrers consums d'aigua, llum i gas. Els habitatges s'hauran de llogar a un preu de mercat no superior a l'índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

- Es concedirà la subvenció l'exercici següent de presentació, si s'escau, del model 902 a la Delegació del Cadastre de Barcelona. També caldrà presentar la cèdula d'habitabilitat i el certificat d' eficiència energètica a l'Oficina d'Habitatge.

- La subvenció es concedeix per un període màxim de 3 anys, sempre i quan l'habitatge estigui llogat o en tràmit de lloguer a la cartera d'habitatges de la Borsa de Mediació. Es podrà prorrogar 1 any més si es mantenen les condicions de lloguer.

- S'haurà de sol·licitar anualment. La proposta de resolució la informarà l'Oficina d' Habitatge.

Ajuts al pagament de l'IBI

- De 0 a 200 € d'IBI: subvenció del 50%
- De 201 a 400 € d'IBI: subvenció del 70%
- Més de 400 € d'IBI: subvenció del 80%

L'import de la subvenció no podrà ser superior al 10% del cost anual del lloguer (mensualitat mitja multiplicada per 12, impostos inclosos).

Requisits necessaris per a la modalitat B:

- Propietaris/es que cedeixin l'immoble a preu simbòlic o amb un lloguer assequible, consensuat amb l'Oficina d'Habitatge. La subvenció s'atorgarà en el moment de formalitzar el contracte de lloguer.

- La quantitat màxim de la subvenció serà:

* De 0 a 200 € d'IBI de quota líquida: 150 € de subvenció (per a pisos deixats en cessió simbòlica a la borsa) o 75 € (per a pisos de lloguer cedit a la borsa).

* De 201 a 400 € d'IBI de quota líquida: 350 € de subvenció (per a pisos deixats en cessió simbòlica a la borsa) o 175 € (per a pisos de lloguer cedit a la borsa).

* Més de 400 € d'IBI de quota líquida: 450 € de subvenció (per a pisos deixats en cessió simbòlica a la borsa) o 225 € (per a pisos de lloguer cedit a la borsa).

L'import subvencionat no podrà ser superior a la quota líquida de l'IBI en ambdós casos.
Qui ho pot sol·licitar?
Les persones propietàries de l'habitatge.
Quan es pot sol·licitar?
Per la modalitat A de la subvenció, la sol·licitud s'ha de formalitzar abans del 30 de setembre de l'any en què es sol·licita.

Per la modalitat B de la subvenció, la sol·licitud s'ha de formalitzar abans del 30 d'octubre de l'any en què es sol·licita.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
S'ha d'haver acordat el tràmit de lloguer del pis a la borsa de lloguer gestionada per l'Oficina d'Habitatge.
Quin és el termini de resolució?
El termini de tramitació és d'entre un mes i un mes i mig a partir del pagament de la taxa. En cas que es faci fraccionat, el termini començarà a comptar a partir del pagament del darrer rebut (normalment el tercer pagament es fa al mes de novembre).
Recordem que la subvenció es rep després d'haver fet el pagament de la taxa en qüestió i sempre i quan es reuneixin les condicions necessàries per obtenir-la.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l'expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de presentar la declaració de la renda de l'any en què es percep.