SUBVENCIÓ. Sol·licitud de subvenció


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una subvenció per a finançar obres o activitats d'interès públic o social a la ciutat de Vic.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física, jurídica o entitat sense ànim de lucre.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
En el cas de les entitats han d'estar degudament constituïdes i inscrites al registre oficial corresponent i al Registre Municipal d'Entitats de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament al que s'adreci la sol·licitud o aquell al que s'adeqüi més l'objecte de la subvenció.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
Són competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin competència, segons la normativa sobre delegació de competències o atribucions d'òrgans de l'Ajuntament, diferents del Ple vigent en el moment de la concessió.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones/entitats interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Formes de tramitació


Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica