Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

17/06/2024

SUBVENCIÓ. Sol·licitud de subvenció

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:23/02/2023


Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
El període de presentació de sol·licituds és el que consti a les bases.
Quin és el termini de resolució?
El termini per a resoldre l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament al que s'adreci la sol·licitud.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Al venciment del termini per a resoldre, sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones sol·licitants a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Formes de tramitació

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.