Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

10/08/2022

SUBVENCIÓ. Sol·licitud d'una subvenció

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:12/04/2018

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una subvenció per a finançar obres o activitats d'interès públic o social a la ciutat de Vic.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física, jurídica o entitat sense ànim de lucre.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
En el cas de les entitats han d'estar degudament constituïdes i inscrites al registre oficial corresponent i al Registre Municipal d'Entitats de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament al que s'adreci la sol·licitud o aquell al que s'adeqüi més l'objecte de la subvenció.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
Són competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin competència, segons la normativa sobre delegació de competències o atribucions d'òrgans de l'Ajuntament, diferents del Ple vigent en el moment de la concessió.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones/entitats interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Economia i Serveis

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.