Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

RECLAMS. Sol·licitud d'instal·lació o modificació de reclams publicitaris (rètol)

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Urbanisme


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar una comunicació prèvia per a la instal·lació o modificació de qualsevol element publicitari relacionat amb l’existència d’una activitat comercial, administrativa, industrial,... en un local, nau o similar. S’hi inclouen els rètols, les banderoles, les plaques, les serigrafies, els tendals i altres assimilables.

En cas de que el reclam publicitari que volgueu instal·lar s'hagi de col·locar en les zones 1 i 2 o bé sigui considerat un bé catalogat, aquest tràmit estarà subjecte al règim de llicència urbanística.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica (degudament representada) que pretengui instal·lar o modificar un reclam publicitari.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment però sempre abans d'instal·lar o modificar el reclam publicitari.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal disposar del permís d'activitats que correspongui, o en cas de llicència haver obtingut l’informe de compatibilitat urbanística favorable.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament són els que determina l'ordenança fiscal 13 de l'Ajuntament de Vic i que és de 110,25 €.
Quin és el termini de resolució?
El reclam publicitari es pot instal·lar o modificar des del moment de la presentació de la comunicació prèvia al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
A partir d'aquest moment, l'Ajuntament disposa d'un termini d'un mes per a revisar la comunicació i documentació i, si escau, requerir-ne les esmenes pertinents.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o bé el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si es tramita com a comunicació prèvia:
En cas de que hagi transcorregut un mes des de la presentació de la comunicació prèvia al Registre General de l'Ajuntament de Vic sense que us hagin requerit que esmeneu la documentació aportada, s'entendrà que el silenci administratiu és favorable.
En el cas que us hagin requerit que esmeneu la comunicació prèvia o la documentació aportada i no ho hagueu fet, s'entendrà que no teniu permís per a col·locar o modificar el rètol.

Si es tramita com a llicència:
Si ha transcorregut el termini que l'Ajuntament té per resoldre i no s'ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament, i en aquest cas el silenci adminstratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Urbanisme