ESPORTS. Sol·licitud de subvenció d'esports


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una subvenció en el marc del contracte-programa d'esports.
Qui ho pot sol·licitar?
Les entitats esportives locals i els propis esportistes en funció de diversos criteris que es defineixen en les bases del contracte-programa que trobareu al final d'aquest tràmit.
Quan es pot sol·licitar?
Depèn del tipus de subvencions hi ha diferents convocatòries amb diferents terminis (consulteu les bases del contracte-programa).
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
En el cas de les entitats esportives, han d'estar degudament constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Vic.
Quin és el termini de resolució?
Depèn, ja que no es dóna una subvenció fins que s'ha fet l'activitat subvencionada.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament d'Esports de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vic.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Quan reclamada la documentació que manca no es presenta en el termini establert per a fer-ho.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic