Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

ESPORTS. Sol·licitud d'una subvenció d'esports

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:20/05/2022

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar subvencions per activitats esportives.
Qui ho pot sol·licitar?
Les entitats esportives sense ànim de lucre i les AMPA/AFA degudament constituïdes i inscrites al registre oficial corresponent i al Registre Municipal d'Entitats de Vic.
Quan es pot sol·licitar?
Des de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de maig pel programa "Promoció de l'esport a la ciutat" i fins el 15 de setembre pel programa "Promoció de l'esport de rendiment".
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
S'ha d'estar degudament constituït i inscrit al Registre Municipal d'Entitats de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini per a l'atorgament de la subvenció serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament d'Esports de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vic.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Quan reclamada la documentació que manca no es presenta en el termini establert per a fer-ho.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Economia i Serveis

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.