Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

20/04/2024

Sol·licitud de cessament d'activitat

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:12/04/2018

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet comunicar el cessament d'una activitat registrada a Vic. En el moment que el cessament es faci efectiu, l'Ajuntament donarà de baixa la taxa de residus comercials.

Qui ho pot sol·licitar?
El titular de l'activitat; si és persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació de la mateixa.
Quan es pot sol·licitar?
En el moment que es vol comunicar el cessament d'una activitat.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
No cal fer cap tràmit previ.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
Un mes com a màxim.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Regidoria d'Urbanisme i Activitats
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Positiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Serveis Generals