Sol·licitud d'una parada al mercat de marxants


Nivell 1. Informació
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització de venda al mercat de marxants que es celebren a Vic, els dimarts, dissabtes i diumenges.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
Es pot presentar en qualsevol moment. Tot i que per regla general les parades noves es treuen a concurs públic.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cap
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
La presentació de la instància no comporta cap cost. Un cop atorgada l'autorització de venda al mercat s'hauran de pagar les taxes corresponents en funció del dia de mercats i de metres lineals de venda. Estan regulades a l'Ordenança Fiscal núm. 17 (annex 5) de l'Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El que ve regulat per la normativa.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióTramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.


Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic