Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública per la instal·lació d'una parada d'Artesans

EN TERMINI

Òrgan Responsable:Via pública


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una autorització per ocupar la via pública per a instal·lar una parada d'artesà.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, titular del carnet d'artesania Catalunya i que compleixi amb tots els requisits per realitzar l'activitat econòmica de mercat.

Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El tràmit no té cost. En cas d'autoritzar-lo s'hauran de pagar les taxes corresponents a la parada, i que estan regulades a l'ordenança fiscal número 17, annex 5 de l'Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini que té l'Ajuntament per resoldre la sol·licitud és d'un mes des de la data de presentació d'aquesta al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Comerç i Mercats de marxants.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Formes de tramitació
Aquest tràmit es pot fer telemàticament.
Òrgan Responsable
Via pública