EMPRESA. Sol·licitud de subvenció al Programa Reempresa


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció al Programa Reempresa.
Qui ho pot sol·licitar?
Empreses i autònoms que hagin iniciat la seva activitat mitjançant el programa Reempresa.
Quan es pot sol·licitar?
El termini de presentació de sol·licituds és fins a esgotar la dotació pressupostària o fins al 30 de setembre de 2021.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució serà d'un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud al registre general de l'Ajuntament.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim d'un mes, sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones sol·licitants a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.

Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic