Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Identificació del conductor responsable d'una infracció

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:06/05/2020

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
És el tràmit mitjançant el qual la persona titular d'un vehicle que hagi rebut la notificació d'una denúncia per una infracció que no ha comès pot comunicar les dades de la persona responsable.
Qui ho pot sol·licitar?
Persones físiques o jurídiques.

Cal identificar clarament el número de denúncia, la matrícula del vehicle i les dades de la persona presumpta responsable de la infracció, i que com a mínim han de ser les següents: nom i cognoms, DNI i adreça completa.

No es pot identificar la persona conductora sense aportar-ne l'adreça, que ha de ser en territori espanyol, i ha de disposar de carnet de conduir vàlid en territori espanyol.

Quan es pot sol·licitar?
Es compten 20 dies naturals des de la recepció de la notificació de la denúncia o des de la publicació de la denúncia al BOE.

En cas que no es facilitin les dades completes de la persona conductora, o que no s'adjunti la documentació corresponent, s'entendrà que no s'ha realitzat el tràmit correctament.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució sancionadora és d'un any a comptar des de l'inici del procediment sancionador.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hàgiu rebut resposta per part de l'ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquest acte administratiu es podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes des de la data de notificació, o bé, interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Economia i Serveis