Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

25/03/2023

Sol·licitud de parades de llibres o roses per a la diada de Sant Jordi

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:28/02/2023


Descripció del tràmit
L'Ajuntament dona permís per vendre llibres i roses a diferents indrets de la ciutat el 23 d'abril, diada de Sant Jordi.
Qui ho pot sol·licitar?
Poden sol·licitar-ho:

- les entitats de Vic que tinguin el caràcter de benèfic i social, sense afany de lucre, i els centres d’ensenyament de la ciutat.

- les persones que estiguin donades d’alta en l’epígraf del IAE com a floristeria i/o llibreter i tinguin establiment obert a Vic.

- els autors

Les associacions, els centres d’ensenyament, i altres entitats de caràcter social, prèvia sol·licitud, podran instal·lar fins un màxim de dues parades o punts de venda. El lloc assignat es farà constar en la corresponent autorització.

En tots els casos haurà de ser la persona responsable de l’entitat, del centre d’ensenyament o del comerç especialitzat, qui demani l’autorització municipal.
Quan es pot sol·licitar?
El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà el dia 1 de març i s’acabarà el dia 31 de març. Aquest termini de presentació serà molt estricte i no hi haurà excepcions.
Quin és el termini de resolució?
Un mes des de la data de la sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
Serveis Generals i Activitats
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació