Sol·licitud de parades de llibres o roses per a la diada de Sant Jordi


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
L'Ajuntament dona permís per vendre llibres i roses a diferents indrets de la ciutat el 23 d'abril, diada de Sant Jordi.
Qui ho pot sol·licitar?
Poden sol·licitar-ho les entitats de Vic que tinguin caràcter benèfic i social, sense afany de lucre, i els centres d'ensenyament de la ciutat.
També poden sol·licitar-ho les persones que estiguin donades d'alta en l'epígraf de l´IAE com a floristeria o com a llibreria i tinguin un/s establiment/s obert/s a Vic.
Les associacions, els centres d'ensenyament, i altres entitats de caràcter social, prèvia sol·licitud, podran instal·lar fins a un màxim de dues parades o punts de venda, excepte en aquells casos que tradicionalment hagin excedit aquest número d'autoritzacions. El lloc assignat es farà constar en l'autorització corresponent.
En tots els casos haurà de ser la persona responsable de l'entitat, del centre d'ensenyament o del comerç especialitzat, qui demani l'autorització municipal.
Quan es pot sol·licitar?
El termini per presentar sol·licituds s'acabarà el 9 d'abril. Aquest termini de presentació serà molt estricte i no hi haurà excepcions.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit està subjecte al pagament de la taxa corresponent, que s'efectuarà durant el registre de la sol·licitud electrònica mitjançant una targeta de crèdit.
El cost per metre lineal és de 4'81 euros.
Quin és el termini de resolució?
Un mes des de la data de la sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic