Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

23/01/2022

Sol·licitud d'autorització d'aparcament per a un vehicle d'un comerç de la zona DUMA

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:18/06/2019


Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització per poder aparcar a la zona DUMA (Distribució Urbana de Mercaderies i Altres) amb un vehicle d'un comerç dels carrers compresos en aquesta zona. Podeu consultar el funcionament i la ubicació de les zones DUMA en aquest enllaç.
Cada comerç pot sol·licitar l'autorització per a un sol vehicle, que hi pot aparcar un temps limitat de 30 minuts traient un tiquet virtual mitjançant l'aplicació de telèfon mòbil "Parkunload".
Qui ho pot sol·licitar?
Els comerços i altres activitats comercials en funcionament que es trobin ubicats en les zones DUMA.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal haver obtingut la llicència d'obertura comercial o haver presentat la corresponent declaració responsable d'obertura o la comunicació prèvia d'obertura.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
L'autorització d'aparcament per a un vehicle d'un comerç a la zona DUMA és immediata, a partir del moment en què es presenta la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic (en línia o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana), sempre que es comprovi que és una activitat comercial en funcionament en una de les zones DUMA. En cas que la persona sol·licitant no reuneixi les condicions necessàries per obtenir aquesta autorització o no ho acrediti suficientment, l'Ajuntament té 3 mesos per notificar-li la denegació.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'alcaldia o el/la regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre la petició sense que hagueu rebut resposta de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà de desestimació.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que es consideri.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
La sol·licitud de la baixa de l’activitat comercial implicarà la baixa de l’autorització de l’aparcament a la zona DUMA de forma automàtica.