Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

25/03/2023

Sol·licitud d'ajut econòmic al servei de menjador de les escoles bressol municipals

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:novembre 2022

Òrgan Responsable:Educació


Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar l'ajut de menjador de les Escoles Bressol Municipals.
Qui ho pot sol·licitar?
Els ajuts van adreçats a les famílies dels infants matriculats a les EBMV que compleixin els requisits establerts i que facin servir o vulguin fer servir el servei de menjador.
S'entén per unitat familiar de convivència aquelles persones que conviuen en un mateix domicili i que consten en el volant de convivència actual expedit per l'Ajuntament. En aquest sentit, a efectes de la puntuació econòmica són membres computables de la unitat familiar el pare, la mare, el/la tutor/a legal, l'alumne/a beneficiari/ària, els/les germans/es solters/es menors de 25 anys.
En cas de viduïtat, divorci o separació legal o de fet dels pares, tindran la consideració de membre computable el/la nou/va cònjuge o persones unida per anàloga relació que consti en el certificat de convivència.

Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts:
a) Ser alumne/a de les EBMV.
b) Estar empadronat a Vic.
c) Disposar de DNI o NIE.
d) No superar el llindar de renda familiar establert com a màxim.
e) La unitat familiar ha d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

La comissió tècnica dels ajuts podrà revocar, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, la concessió de les beques per manca d'aprofitament de l'adjudicatari o per impagament de qualsevol dels conceptes continguts en el rebut mensual.

Quan es pot sol·licitar?
Podeu presentar-ho des del dia 17 al 30 de març de 2023, ambdós inclosos.
Quina és la unitat tramitadora?
Educació
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Comissió Tècnica de Valoració.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i la seva resolució.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Altra informació d'interès
La resolució definitiva d'atorgament dels ajuts es farà pública al tauler d'anuncis de les EBMV i al web d'Educació de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Educació

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.