Sol·licitud de participació en la licitació de parades al mercat de marxants


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar la sol·licitud per a participar en el procés de licitació per a la transmissió d'autoritzacions vacants per cessament voluntari de les següents parades del mercat de venda no sedentària:.Mercat de dimarts
Núm. Llicència Productemetrespreu
07Roba de dona66.0000,00 €
Mercat de dissabte
Núm. Llicència Productemetrespreu
060 - plaçaRoba interior64.000,00 €
088 - plaçaRoba de la llar44.000,00 €
082 - plaçaRoba de dona63.900,00 €
069 - plaçaOrdinari i llenceria82.800,00 €

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica (legalment constituïda), que estigui donada d'alta als epígrafs corresponents a l'IAE i al règim de la Seguretat Social que correspongui. En ambdós casos, ha d'estar al corrent de pagament. També ha de complir les reglamentacions específiques en funció del producte de venda i tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 €.
Quan es pot sol·licitar?
Fins al 21 de novembre de 2019.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cap
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
El que determina les bases reguladores del procés de licitació.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà desestimatori.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic