Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Sol·licitud d'un certificat d'aprofitament i règim urbanístic

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:28/01/2020

Òrgan Responsable:Urbanisme


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un certificat de règim urbanístic, el qual ha d’expressar quin és el règim urbanístic aplicable a una finca en el moment de la seva sol·licitud, tot indicant:
- Els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d’ells està en tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas, si s’ha acordat la suspensió de tramitacions i d’atorgament de llicències que regula l’article 73 de la Llei d’urbanisme.
- La classificació i la qualificació del sòl, amb indicació dels paràmetres aplicables respecte a l’ús del sòl, les condicions d’edificació i l’aprofitament del subsòl.
Si s’escau, el sector de planejament o el polígon d’actuació urbanística en que està inclosa la finca.
- Les altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l’aprofitament i l’ús del terreny.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d’aquest tràmit és el que es determina en l’Ordenança Fiscal núm. 6 de l’Ajuntament de Vic i que és d’un import de 110,51€.

El pagament de la taxa es pot fer amb targeta bancària quan es presenti la sol·licitud a una de les oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini que té l’Ajuntament per lliurar el certificat a la persona interessada és d’un mes a partir del moment en que es presenta la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
L’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Vic.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Aquest certificat té una vigència de 6 mesos, a comptar des de la notificació a la persona interessada, i produeix els efectes que determinen l’art. 105 de la vigent Llei d’Urbanisme i l’art. 20 del Reglament que la desenvolupa.
Altra informació d'interès
En cas que realitzeu aquest tràmit presencialment, a la instància que presenteu hi heu de fer constar el número de referència cadastral de la finca.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Urbanisme