Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

AJUTS. Sol·licitud de subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament, codesenvolupament, drets humans i educació

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:14/04/2021


Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció a les entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament, codesenvolupament, drets humans i educació per al desenvolupament.
Qui ho pot sol·licitar?
Entitats sense ànim de lucre degudament constituïdes i inscrites al registre oficial corresponent i al registre Municipal d'Entitats de Vic.
Quan es pot sol·licitar?
Es pot sol·licitar del 27 de maig al 26 de juny de 2022.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució definitiva serà de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Quina és la unitat tramitadora?
Cooperació, dins l'Àrea d'Alcaldia i de Serveis a les persones.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
La manca de resolució, dins del termini de 3 mesos, legitima les entitats beneficiàries a entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvenció.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Quan s'acaba el termini de sol·licituds, és a dir, quan s'acaba el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de l'anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.