EDUCACIÓ. Justificació de convenis del projecte Connectem-nos


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Justificació de la subvenció atorgada mitjançant conveni per a l'execució del projecte "Connectem-nos"
Qui ho pot sol·licitar?
Centres educatius del municipi de Vic
Quan es pot sol·licitar?
La justificació es pot presentar en qualsevol moment fins al 20 de novembre de 2020.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
S'ha d'haver formalitzat conveni subvencional amb l'Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
El departament d'educació de l'Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució és de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la justificació.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
Segons la normativa sobre delegació de competències o atribucions d'òrgans de l'Ajuntament, són competents per resoldre les justificacions de subvencions els òrgans que tinguin competència, diferents del Ple vigent en el moment de la concessió.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones/entitats interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la justificació de la subvenció.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic