Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Sol·licitud per prendre part a la licitació pública per a la transmissió de parades del mercat de marxants per concurs públic

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:11/04/2024


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la participació a la licitació pública per a la transmissió de parades del mercat de marxants de Vic.

Les autoritzacions que es liciten són les següents:
Mercat de dimarts:

Núm. llicènciaUbicacióLongitudProducte autoritzatpreu
V042Pl. Major9 m lin.sabates3.600,00 €Mercat de dissabte:


Núm. llicència UbicacióLongitudProducte autoritzatpreu
V025Rambla del Passeig10 m lin.sabates8.000,00 €
V043Pl. Major7 m lin.sabates6.000,00 €Mercat de diumenge:


Núm. llicència UbicacióLongitudProducte autoritzatpreu
V06Passeig de la Generalitat15 m lin.fruites i verdures15.000,00 €
V07Passeig de la Generalitat12 m lin.fruites i verdures15.000,00 €Qui ho pot sol·licitar?
Poden prendre'n part les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, que compleixin els requisits següents:

1. Quan es tracti de persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita en el registre corresponent i el seu objecte social ha d'incloure l'activitat que vol prestar.

2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, han d'acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.

3. Cal estar donat d'alta de l'epígraf corresponent a l'impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d'estar-ne exempt, estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.

4. Cal estar donat d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, tant el titular com els treballadors que aquest tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquest organisme.

5. S'han de complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques d'aplicació als productes que estiguin a la venda.

6. Cal disposar de la documentació que acredita que es compleix la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, si s'escau, per a la venda dels productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

7. S'ha de tenir assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 euros.

8. Quan es tracti de cooperatives, s'ha d'acreditar que tots els socis treballadors estan adscrits en el mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d'acord amb el que s'estableix en els estatuts socials de la cooperativa.

9. Si s'escau, cal disposar de la targeta de transport.
Quan es pot sol·licitar?
Del dia 17 d'abril fins al dia 2 de maig de 2024
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
La presentació de la instància no comporta cap cost. Un cop atorgada l'autorització de venda al mercat s'hauran de pagar les taxes corresponents en funció del dia de mercats i de metres lineals de venda. Estan regulades a l'Ordenança Fiscal núm. 17 (annex 5) de l'Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
2 mesos
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Formes de tramitació
Altra informació d'interès
Amb l'adjudicació provisional, l'òrgan d'adjudicació, o el que ho tingui delegat, requerirà al sol·licitant que dins del termini de 10 dies hàbils, presenti la documentació acreditativa del compliment de les condicions i requisits per exercir la venda no sedentària.