Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

20/04/2024

HABITATGE. Sol·licitud de subvenció per al foment de l'accessibilitat

EN TERMINI

Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una subvenció per finançar actuacions per la millora de l'accessibilitat.
Qui ho pot sol·licitar?
Les persones jurídiques i comunitats de propietaris previstes a la base 3.
Quan es pot sol·licitar?
El termini de presentació de les sol·licituds és de l'1 al 30 de juny de 2023.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Per sol·licitar les subvencions és necessari que, prèviament, l'edifici tingui seguretat estructural o l'aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Alcaldia.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
Són competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin competència, segons normativa sobre delegació de competències o atribucions d'òrgans de l'Ajuntament, diferents del Ple vigent en el moment de la concessió.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució, s'ha d'entendre com a desestimada per silenci administratiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Quan reclamada la documentació que manca no es presenta en el termini establert per fer-ho.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació