HABITATGE. Sol·licitud de subvenció per a finançar la realització d'un IITE


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una subvenció per a finançar la realització de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE).
Qui ho pot sol·licitar?
Les persones jurídiques i comunitats de propietaris previstes a la base 3.
Quan es pot sol·licitar?
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 15 de juny de 2021 i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2021, tots dos inclosos.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Alcaldia.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
Són competents per resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin competència, segons la normativa sobre delegació de competències o atribucions d'òrgans de l'Ajuntament, diferents del Ple vigent en el moment de la concessió.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució, s'ha entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Quan reclamada la documentació que manca no es presenta en el termini establert per a fer-ho.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic