Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

01/04/2023

Justificació de la subvenció per a entitats socials

FORA DE TERMINI

Òrgan Responsable:La Junta de Govern Local.


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet la presentació de la justificació de la subvenció i sol·licitar el pagament de les subvencions per a entitats socials.
Qui ho pot sol·licitar?
Les entitats locals a qui l'Ajuntament de Vic els hi hagi concedit una subvenció.
Quan es pot sol·licitar?
A partir que s'hagi rebut la notificació de concessió i, com a norma general, fins al 15 de novembre de l'any en què s'ha concedit la subvenció.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal haver sol·licitat la subvenció i tenir-la concedida.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la justificació.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Benestar Social.
Òrgan Responsable
La Junta de Govern Local.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones/entitals interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la justificació de la subvenció.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.