Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/09/2023

Sol·licitud de subvenció pel projecte "Punt de Partida"

EN TERMINI

Òrgan Responsable:Educació


Descripció del tràmit
Sol·licitud de subvenció pel projecte "Punt de Partida".
Qui ho pot sol·licitar?
Per empreses i autònoms amb seu a Vic que vulguin participar en el projecte "Punt de partida" com una mesura d'atenció educativa addicional en l'etapa de secundària per a la realització d'activitats pràctiques fora del recinte escolar.
Quan es pot sol·licitar?
Es pot sol·licitar a partir del 14 de març .
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones/entitats interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevols altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Educació