Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

Sol·licitud d'una subvenció per a finançar la redacció d'estudis de tipus arquitectònic i arqueològic

EN TERMINI

Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una subvenció per a finançar la redacció d'estudis històrics-arquitectònic, arqueològics, estratigràfics o resistogràfics de finques ubicades a ciutat antiga, els quals s'exigeixin per normativa amb caràcter previ a una intervenció de rehabilitació d'aquestes finques.
Qui ho pot sol·licitar?
- Les juntes o comunitats de propietaris degudament constituïdes; les agrupacions de juntes i propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

- Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil.

- Els propietaris de les finques
Quan es pot sol·licitar?
Del 15 de juny de 2022 al 15 de juliol de 2022, tots dos inclosos.
Quin és el termini de resolució?
El termini màxim per dictar resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
Alcaldia.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El venciment del termini màxim (3 mesos) sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones/entitats interessades a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Altra informació d'interès
En el cas de les persones que sol·licitieu la subvenció per realitzar un estudi històric-arquitectònic o resistogràfic, és necessari que en el motiu de la sol·lictud, quan ompliu el formulari, hi feu constar el compromís com a propietari d'iniciar les obres de rehabilitació a la finca sobre la que es realitza l'estudi, en el termini de 3 anys des de la data de concessió de la subvenció.

En el cas que la sol·licitud sigui presentada per una junta de propietaris, cal indicar un compte bancari a nom d'aquesta junta.
Formes de tramitació


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.