Sol·licitud de certificat de béns


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar un certificat de béns, que és un document que serveix per acreditar si la persona sol·licitant figura com a titular de béns als padrons fiscals de l’Ajuntament de Vic, ja sigui béns immobles o béns mobles.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d’aquest tràmit és el que es determina en l'Ordenança Fiscal núm.6 de l’Ajuntament de Vic i que és d’un import de 20,95 €.
Quin és el termini de resolució?
El termini establert per a tramitar el certificat de béns és de 15 dies des del moment de la presentació de la sol·licitud al Registre Municipal per part de la persona interessada.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Aquest certificat té una vigència d'1 any, a comptar des de la data de la seva expedició, sempre que durant aquest termini no es produeixin modificacions en les circumstàncies determinants del seu contingut.


Formes de tramitacióTramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic