URBANISME. Sol·licitud de comunicació prèvia d'obres en edificis i construccions


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar una comunicació prèvia d'obres que segons la tipologia i la ubicació, poden tramitar-se de manera més senzilla, ja que no estan sotmeses a llicència, concretament funciona en aquests casos:
  • obres d'edificació de nova construcció o d'ampliació, d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i siguin d'una sola planta.
  • obres de reforma, modificació i rehabilitació a l'interior dels edificis que no afectin substancialment el sistema estructural.
  • obres i actuacions de reparació i manteniment de façanes i cobertes.
  • enderroc de construccions i instal·lacions d'escassa entitat constructiva.
  • canvi d'ús d'edifici i/o d'instal·lació, excepte a ús residencial.
  • construcció o instal·lació de murs i tanques.
  • actuacions en jardins, patis i solars que no impliquin moviments de terres o tala d'arbres.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment abans de començar les obres.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si s’escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i la forma de pagament seran els que determinin les ordenança fiscal 5 i l'ordenança fiscal 7 de l'Ajuntament de Vic.

Podeu consultar els casos en què es concediran beneficis fiscals d'aquests tributs en l'article 6è de l'ordenança fiscal número 5 i en l'article 15è de la número 7. Cal presentar una sol·licitud al Registre general.
Cal dipositar fiança?
En alguns supòsits és obligatori dipositar una fiança. Clicant al següent enllaç podeu consultar si heu de dipositar-la i, si escau, calcular el seu import.

Càlcul de la fiança
Quin és el termini de resolució?
Les obres menors subjectes al règim de comunicació prèvia d'obres en edificis i construccions, podran iniciar-se el dia després de la presentació de la comunicació, sempre que s'ajustin a les condicions fixades per l'Ordenança.

L'Ajuntament disposa d'un mes per denegar l'actuació comunicada, si fos contrària a la normativa aplicable, o per requerir a l'interessat que esmeni la comunicació presentada o l'adapti a la normativa aplicable.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcadia o el regidor/a en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini i o s'ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament i, en aquest cas, el silenci serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició esmentat s'entengui desestimat.
Formes de tramitació


Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica