Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

17/06/2024

URBANISME. Sol·licitud d'una comunicació prèvia d'obres en edificis i construccions

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:21/01/2020

Òrgan Responsable:Urbanisme


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet presentar una comunicació prèvia d'obres que segons la tipologia i la ubicació, poden tramitar-se de manera més senzilla, ja que no estan sotmeses a llicència, concretament funciona en aquests casos:
  • obres d'edificació de nova construcció o d'ampliació, d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i siguin d'una sola planta.
  • obres de reforma, modificació i rehabilitació a l'interior dels edificis que no afectin substancialment el sistema estructural.
  • obres i actuacions de reparació i manteniment de façanes i cobertes.
  • enderroc de construccions i instal·lacions d'escassa entitat constructiva.
  • canvi d'ús d'edifici i/o d'instal·lació, excepte a ús residencial.
  • construcció o instal·lació de murs i tanques.
  • actuacions en jardins, patis i solars que no impliquin moviments de terres o tala d'arbres.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment abans de començar les obres.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si s’escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i la forma de pagament seran els que determinin les ordenances fiscals 5 i 7 de l'Ajuntament de Vic.

L'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per serveis urbanístics es liquidaran per separat.

Podeu consultar els casos en què es concediran beneficis fiscals de l'ICIO en l'article 6è de l'ordenança fiscal número 5, i els casos d'exempcions de la taxa urbanística en l'article 18è de la número 7. Cal presentar una sol·licitud al Registre general.
Cal dipositar fiança?
En alguns supòsits és obligatori dipositar una fiança. Clicant al següent enllaç podeu consultar si heu de dipositar-la i, si escau, calcular el seu import.

Càlcul de la fiança
Quin és el termini de resolució?
Les obres menors subjectes al règim de comunicació prèvia d'obres en edificis i construccions, podran iniciar-se el dia després de la presentació de la comunicació, sempre que s'ajustin a les condicions fixades per l'Ordenança.

L'Ajuntament disposa d'un mes per denegar l'actuació comunicada, si fos contrària a la normativa aplicable, o per requerir a l'interessat que esmeni la comunicació presentada o l'adapti a la normativa aplicable.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcadia o el regidor/a en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini i no s'ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament i, en aquest cas, el silenci serà negatiu.

El silenci també serà negatiu en els casos següents:
a) Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació
b) Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta
c) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents
d) La taxa de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística i, en tot cas, quan la tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Urbanisme

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.