Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

NÍNXOL. Sol·licitud de reversió d'un nínxol

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet renunciar a la concessió d' un nínxol del cementiri.
Qui ho pot sol·licitar?
La persona titular o qualsevol familiar que acrediti l'herència.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cal estar al corrent del pagament de la taxa del servei de manteniment del cementiri.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost consisteix en les taxes regulades en l' l'ordenança fiscal número 9 de l'Ajuntament de Vic. Quan es formalitza la reversió del nínxol es retorna un 70% de l'import de la concessió, de conformitat amb la mateixa ordenança.
Quin és el termini de resolució?
L'Ajuntament de Vic té un termini màxim de 3 mesos per a resoldre la reversió d'un nínxol a partir de la data de la presentació de la sol·licitud de reversió al Registre General de l'Ajuntament.
Aquest període estarà condicionat al fet que la tramitació de la reversió del nínxol impliqui un canvi en la seva titularitat, cas en el que s'allargaria el termini de resolució d'aquest tràmit.


Quina és la unitat tramitadora?
El departament d'Hisenda de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini que l'Ajuntament té per resoldre i no s'ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà denegada.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Altra informació d'interès
Per a revertir un nínxol cal que hagin passat 2 anys des de l'últim enterrament, si les restes han estat traslladades a un altre nínxol; o bé 5 anys des de l'últim enterrament, en el cas de que les restes han de ser traslladades a la fossa comú.
Òrgan Responsable
Economia i Serveis