AJUTS. Sol·licitud de subvenció de les taxes per a persones que es troben en situació d'atur


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit permet sol·licitar la subvenció de les taxes per a persones que es troben en situació d'atur.

Les subvencions consisteixen en la devolució d’una part dels impostos ja abonats en l’any en curs.


Qui ho pot sol·licitar?
La situació d'atur de la persona sol·licitant ha de tenir una antiguitat mínima de 4 mesos durant l'any en què es sol·licita la subvenció.

L'import de l'ajut que es concedirà dependrà dels ingressos bruts anuals de la unitat familiar, d'acord amb el quadre següent:
Membres nucli familiarMenor o igual ade 5.161 € finsde 7.968 € fins
15.538 €7.967 €13.300 €
2 8.307 € 11.960 € 19.950 €
3 13.845 € 19.927 € 33.950 €
4 19.383 € 27.894 € 46.550 €
5 24.921 € 35.861 € 58.850 €
6 30.459 € 43.828 € 73.150 €
7 35.997 € 51.795 € 86.450 €
% sobre l'impost 40 % 33 % 25 %


Es retornarà el 90 % de l'import de l'IBI del domicili habitual (fins a un màxim de 250 euros), de l'IVTM i del gual quan la persona beneficiària estigui a l'atur sense subsidi i/o la unitat familiar hagi percebut menys de 5.000 euros anuals.

Cal acreditar que la unitat familiar la compon únicament la persona sol·licitant, la seva parella o parent fins al segon grau de consanguinitat i els fills de fins a 18 anys.

La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Vic almenys des del dia 1 de gener de l'any en què es sol·licita la subvenció. A efectes de l'atorgament de la subvenció, el domicili que figura en el padró serà considerat el domicili habitual d'aquesta persona.

Per sol·licitar la subvenció de l'IVTM, també cal acreditar ser titular d'un vehicle de tracció mecànica, la potència del qual no excedeixi els 16 CV fiscals.

Per sol·licitar la subvenció de l'IBI, també cal acreditar ser persona propietària o llogatera d'un habitatge amb un valor cadastral inferior a 200.000,00 €. En cas de ser persona llogatera, a més del lloguer de l'immoble, ha de pagar la totalitat de l'impost de l'IBI a la propietat.

Per sol·licitar la subvenció de la taxa d'entrada de vehicles també cal acreditar que es tributa per l'ús de les voreres per accedir a la finca o al local del seu habitatge.
Quan es pot sol·licitar?
Abans del 30 de setembre de l'any en què es sol·licita.
Quin és el termini de resolució?
El termini de tramitació és d'entre un mes i un mes i mig a partir del pagament de la taxa. En cas que es faci fraccionat, el termini començarà a comptar a partir del pagament del darrer rebut (normalment el segon pagament es fa al mes de novembre).

Recordem que la subvenció es rep sempre després d'haver fet el pagament de la taxa en qüestió i sempre i quan es reuneixin les condicions necessàries per obtenir-la.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióAltra informació d'interès
El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de presentar la declaració de la renda de l'any en què es percep.

Tramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic