Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

Sol·licitud d'autorització sanitària municipal de piscines d'ús públic

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Salut pública


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització sanitària municipal per a piscines d'ús públic.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica que pretengui construir o reformar una piscina d'ús públic.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Amb anterioritat a aquest tràmit cal haver sol·licitat i obtingut l'informe urbanístic de compatibilitat i cal tenir el permís d'activitats corresponent (declaració responsable, comunicació o llicència).
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d’aquest tràmit és el que es determina l'ordenança fiscal 16 de l’Ajuntament de Vic i que és d’un import de 350,00 €. Aquest import es liquidarà al final del procés de tramitació.
Quin és el termini de resolució?
El termini que té l’Ajuntament per resoldre el tràmit és de tres mesos a partir del moment en que es presenta la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vic.

En el cas que s'hagi de suspendre el procediment el termini de suspensió no computarà a efectes del còmput del termini de resolució.

Quina és la unitat tramitadora?
El departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o bé el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
L'efecte del silenci administratiu serà positiu, llevat que es doni algun dels supòsits de suspensió previstos en la normativa d'aplicació.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Salut pública