URBANISME. Sol·licitud d'autorització sanitària municipal de piscines d'ús públic


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització sanitària municipal per a piscines d'ús públic.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica que pretengui construir o reformar una piscina d'ús públic.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Amb anterioritat a aquest tràmit cal haver sol·licitat i obtingut l'informe urbanístic de compatibilitat i cal tenir el permís d'activitats corresponent (declaració responsable, comunicació o llicència).
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d’aquest tràmit és el que es determina l'ordenança fiscal 16 de l’Ajuntament de Vic i que és d’un import de 350,00 €. Aquest import es liquidarà al final del procés de tramitació.
Quin és el termini de resolució?
El termini que té l’Ajuntament per resoldre el tràmit és de tres mesos a partir del moment en que es presenta la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vic.

En el cas que s'hagi de suspendre el procediment el termini de suspensió no computarà a efectes del còmput del termini de resolució.

Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o bé el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
L'efecte del silenci administratiu serà positiu, llevat que es doni algun dels supòsits de suspensió previstos en la normativa d'aplicació.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitació


Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica