Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

27/03/2023

Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament pels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització sanitària de funcionament pels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica que pretengui desenvolupar l'activitat de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Amb anterioritat a aquest tràmit cal haver sol·licitat i obtingut l'informe urbanístic de compatibilitat i cal tenir el corresponent permís d'activitats (declaració responsable, comunicació o llicència).
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d’aquest tràmit és el que es determina en l’ordenança fiscal número 13de l’Ajuntament de Vic, que és de 350,00 €.

Aquest import es liquidarà al final del procés de tramitació.
Quin és el termini de resolució?
El termini que l’Ajuntament té per resoldre és de tres mesos a partir del moment en què es presenta la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o bé el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà positiu, llevat que es doni alguns dels supòsits de suspensió. Mentre l'expedient està suspès no es compta el temps transcorregut.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Serveis Generals