Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

26/06/2022

Sol·licitud d'una llicència d’armes d’aire comprimit

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:28/01/2020

Òrgan Responsable:Convivència i seguretat


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la targeta d’armes de la quarta categoría ja sigui de tipus A (carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició accionats per aire comprimit) o de tipus B (carabines i pistoles d’ànima llisa i d’un sol tir i d’aire comprimit).
Qui ho pot sol·licitar?
Les persones propietàries d'una arma.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost d'aquest tràmit consisteix en el pagament de la taxa corresponent, que és d'un import de 11,55 euros. Aquesta taxa està regulada a l’Ordenança Fiscal núm. 6 de l'Ajuntament de Vic.
El pagament es pot fer mitjançant targeta de crèdit en el moment de presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Quin és el termini de resolució?
Uns 30 dies, aproximadament.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Vic.
Formes de tramitació
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la instància
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Òrgan Responsable
Convivència i seguretat