Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

04/12/2023

Sol·licitud d'acreditació per accedir a l'illa de vianants

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:04/01/2022

Òrgan Responsable:Via pública


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'acreditació permanent per accedir a les illes de vianants, que són un conjunt de carrers en els quals l'accés està reservat als vianants. Només hi poden circular els vehicles de les persones residents, els de serveis, els d'emergències i, en horaris limitats, els de càrrega i descàrrega.

A Vic hi ha quatre illes de vianants:
Eixample Morató
Centre històric
Segon tram del c/ de Gurb (en direcció a la pl. del Mil·lenari)
El Portalet

Qui ho pot sol·licitar?
Tenen dret a obtenir l'acreditació permanent els vehicles que siguin:
- D'una persona resident a l'illa de vianants
- D'una persona titular d'un domicili, d'un garatge o local comercial a l'illa de vianants
- De serveis públics
- De taxis
- De persones amb mobilitat reduïda
- Titulars d'activitats comercials amb establiment situat a Vic

Nova regulació de l'illa "El Portalet":

S'autoritzaran els vehicles de persones que puguin acreditar la propietat, el lloguer o la cessió d'ús d'una plaça d'aparcament al "Centre històric", la Rambla del Passeig i/o la Plaça Santa Teresa.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment sempre i quan es trobi en una de les circumstàncies esmentades i que s'han de complir per tal de poder obtenir una acreditació.
Quin és el termini de resolució?
L'autorització permanent per accedir a les illes de vianants és immediata a partir del moment en què es presenta la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic (en línia o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana). En cas que la persona sol·licitant no reuneixi les condiciones necessàries per a poder gaudir d'aquesta autorització o no ho acrediti suficientment, l'Ajuntament té 3 mesos per notificar la denegació d'accés a la persona sol·licitant.

Mentre a la persona sol·licitant no li sigui notificada la denegació, tindrà dret a circular per la zona de l´illa de vianants pel qual ha sol·licitat l'accés sense que sigui sancionada (amb el vehicle identificat en la sol·licitud).
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
Podeu consultar la informació relativa al funcionament de les illes de vianants i dels accessos temporals aquí

Òrgan Responsable
Via pública