Sol·licitud d'acreditació per accedir a l'illa de vianants


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'acreditació permanent per accedir a les illes de vianants, que són un conjunt de carrers en els quals l'accés està reservat als vianants. Només hi poden circular els vehicles de les persones residents, els de serveis, els d'emergències i, en horaris limitats, els de càrrega i descàrrega.

A Vic hi ha tres illes de vianants:
Eixample Morató
Centre històric
Segon tram del c/ de Gurb (en direcció a la pl. del Mil·lenari)


Qui ho pot sol·licitar?
Tenen dret a obtenir l'acreditació permanent els vehicles que siguin:
- D'una persona resident a l'illa de vianants
- D'una persona titular d'un domicili, d'un garatge o local comercial a l'illa de vianants
- De serveis públics
- De taxis
- De persones amb mobilitat reduïda

Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment sempre i quan es trobi en una de les circumstàncies esmentades i que s'han de complir per tal de poder obtenir una acreditació.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cap.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
L'autorització permanent per accedir a les illes de vianants és immediata a partir del moment en què es presenta la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic (en línia o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana). En cas que la persona sol·licitant no reuneixi les condiciones necessàries per a poder gaudir d'aquesta autorització o no ho acrediti suficientment, l'Ajuntament té 3 mesos per notificar la denegació d'accés a la persona sol·licitant.

Mentre a la persona sol·licitant no li sigui notificada la denegació, tindrà dret a circular per la zona de la illa de vianants pel qual ha sol·licitat l'accés sense que sigui sancionada (amb el vehicle identificat en la sol·licitud).
Quina és la unitat tramitadora?
La Unitat de Mobilitat i Protecció Civil de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En aquest cas no opera el silenci administratiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
Podeu consultar la informació relativa al funcionament de les illes de vianants i dels accessos temporals a l'adreça
http://mobilitat.vic.cat/

Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica