Sol·licitud o renovació de llicència per a la tinença de gos perillós


Nivell 1. Informació
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar o renovar la llicència per a la tinença de gos perillós.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física que sigui propietària o que porti per espais públics un gos considerat potencialment perillós.

Es considera gos potencialment perillós aquell que per raça, per agressivitat, per mida o per potència de mandíbula, tingui capacitat de causar lesions o, fins i tot, la mort de persones o altres animals i causar danys a béns públics o privats.

La normativa determina que els gossos que poden ser considerats potencialment perillosos són els següents:
 • Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
 • Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Els que pertanyen a una de les següents races o llurs encreuaments: Staffordshire bull terrier, Akita Inu, pit bull terrier, terrier de Staffordshire americà (staff anglès), rottweiler, dog argentí, fila brasiler, Tosa, bullmastiff, dòberman, dog de Bordeus, mastí napolità, gos de presa canari.
 • Els que tinguin característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març (*):
  • Forta musculatura, aspecte poderós i robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Caràcter marcat i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
  • Cap voluminós, cuboide i robust: crani ample i gran, i galtes musculoses i bombades.
  • Mandíbules grans i fortes: boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit massís, ample, gran i profund: costelles arquejades, i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues que formen un angle moderat.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment a partir dels 3 mesos del naixement o de l'adquisició de l'animal.
La renovació de la llicència, una vegada finalitzat el termini de 5 anys de validesa.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Abans de sol·licitar la llicència cal haver inscrit l'animal al cens municipal d'animals de companyia.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

La llicència per a la conducció d'un gos perillós té un cost de 52,00 €. La seva renovació té un cost de 42,00 € (s'ha de renovar cada 5 anys).
Quin és el termini de resolució?
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud al registre general de l'Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o el regidor en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En cas que hagi transcorregut el termini per resoldre i no hagueu obtingut resposta, s'entendrà que el silenci administratiu és negatiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
La llicència caduca al cap de 5 anys d'haver estat concedida.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació corresponent.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que se n'hagi notificat resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
En cas que es vulgui sol·licitar la baixa d’un gos del cens d'animals de companyia, caldrà fer-ho mitjançant el model d’instància genèrica de l’Ajuntament i especificar-hi la causa de la baixa.

Per portar un gos potencialment perillós per l'espai públic, cal complir uns requisits:
 • La persona que el port ha de dur la llicència administrativa de tinença i conducció.
 • El gos ha de dur, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s'ha de portar i controlar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres.
 • No es pot portar més d'un gos per persona.
 • No els poden portar les persones menors de 18 anys.Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.


Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica