Alta o baixa al cens d'animals de companyia i sol·licitud o renovació de la llicència per tinença d'un gos potencialment perillós


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet donar d'alta o de baixa un animal de companyia en el cens d'animals de companyia.
Si sou propietari/ària d'un gos perillós també us permet sol·licitar o renovar la llicència per tinença d'un animal potencialment perillós.
Qui ho pot sol·licitar?
Per a la inscripció o la baixa del cens:
Qualsevol persona física propietària d'un gos, d'una fura o d'un gat (o altres animals) o la persona que la representi degudament autoritzada i que així ho acrediti.

Per a la sol·licitud o renovació de la llicència:
Qualsevol persona física que sigui propietària d'un gos considerat potencialment perillós.

Es considera gos potencialment perillós aquell que per raça, per agressivitat, per mida o per potència de mandíbula, tingui capacitat de causar lesions o, fins i tot, la mort de persones o altres animals i causar danys a béns públics o privats.

La normativa determina que els gossos que poden ser considerats potencialment perillosos són els següents:
 • Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
 • Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Els que pertanyen a una de les següents races o llurs encreuaments: Staffordshire bull terrier, Akita Inu, pit bull terrier, terrier de Staffordshire americà (staff anglès), rottweiler, dog argentí, fila brasiler, Tosa, bullmastiff, dòberman, dog de Bordeus, mastí napolità, gos de presa canari.
 • Els que tinguin característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març (*):
  • Forta musculatura, aspecte poderós i robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Caràcter marcat i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
  • Cap voluminós, cuboide i robust: crani ample i gran, i galtes musculoses i bombades.
  • Mandíbules grans i fortes: boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit massís, ample, gran i profund: costelles arquejades, i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues que formen un angle moderat.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.

En cas de sol·licitar la renovació de la llicència per tinença, cal fer-ho abans que finalitzi la validesa de 5 anys.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El tràmit d'inscripció al cens d'animals de companyia és gratuït.

La taxa per obtenir la llicència de tinença d'un gos potencialment perillós està regulada a l'article 6 de l'ordenança fiscal 16 i és d'un import de 52,00 €. La renovació de la llicència de tinença té un cost de 42,00 €.

L'import de la llicència es liquidarà al final de la tramitació.
Quin és el termini de resolució?
La inscripció al cens d'animals de companyia es fa en el mateix moment en què es sol·licita.

En el cas de la llicència, la resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
L'alta o baixa del cens la realitza l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vic.

La sol·licitud o renovació de la llicència les realitzen el Departament de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o el regidor en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En relació amb la sol·licitud o renovació de la llicència, en cas que hagi transcorregut el termini per resoldre i no hagueu obtingut resposta, s'entendrà que el silenci administratiu és positiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
La inscripció al cens d'animals de companyia és vigent fins que es sol·licita la baixa de l'animal.

La llicència caduca al cap de 5 anys d'haver estat concedida.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació corresponent.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que se n'hagi notificat resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitació


Altra informació d'interès
Per portar un gos potencialment perillós per l'espai públic, cal complir uns requisits:
 • La persona que el porta ha de dur la llicència administrativa de tinença i conducció.
 • El gos ha de dur, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s'ha de portar i controlar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres.
 • Cada persona només pot conduir un gos alhora.
 • No els poden portar les persones menors de 18 anys.

Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic