Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

25/05/2022

Alta o baixa al cens d'animals de companyia i sol·licitud o renovació de la llicència per tinença d'un gos potencialment perillós

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Serveis Generals


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet donar d'alta o de baixa un animal de companyia en el cens d'animals de companyia. Si sou propietari/ària d'un gos perillós també us permet sol·licitar o renovar la llicència per tinença d'un animal potencialment perillós.
Qui ho pot sol·licitar?
Per a la inscripció o la baixa del cens: Qualsevol persona física propietària d'un gos, d'una fura o d'un gat (o altres animals) o la persona que la representi degudament autoritzada i que així ho acrediti.

Per a la sol·licitud o renovació de la llicència: Qualsevol persona física que sigui propietària d'un gos considerat potencialment perillós. Es considera gos potencialment perillós aquell que per raça, per agressivitat, per mida o per potència de mandíbula, tingui capacitat de causar lesions o, fins i tot, la mort de persones o altres animals i causar danys a béns públics o privats.

La normativa determina que els gossos que poden ser considerats potencialment perillosos són els següents:
 • Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
 • Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Els que pertanyen a una de les següents races o llurs encreuaments: Staffordshire bull terrier, Akita Inu, pit bull terrier, terrier de Staffordshire americà (staff anglès), rottweiler, dog argentí, fila brasiler, Tosa, bullmastiff, dòberman, dog de Bordeus, mastí napolità, gos de presa canari.
 • Els que tinguin característiques que es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març (*):
  • Forta musculatura, aspecte poderós i robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Caràcter marcat i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
  • Cap voluminós, cuboide i robust: crani ample i gran, i galtes musculoses i bombades.
  • Mandíbules grans i fortes: boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit massís, ample, gran i profund: costelles arquejades, i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues que formen un angle moderat.
Quan es pot sol·licitar?
La inscripció al cens i la sol·licitud de llicència es poden sol·licitar a partir dels 3 mesos del naixement o de l'adquisició de l'animal.
En cas de sol·licitar la renovació de la llicència per tinença, cal fer-ho abans que finalitzi la validesa de 5 anys.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El tràmit d'inscripció al cens d'animals de companyia és gratuït.
La taxa per obtenir la llicència de tinença d'un gos potencialment perillós està regulada a l'article 6 de l'ordenança fiscal número 16 i és d'un import de 52,00 €.
La renovació de la llicència de tinença té un cost de 42,00 €.
L'import de la llicència es liquidarà al final de la tramitació.
Quin és el termini de resolució?
La inscripció al cens d'animals de companyia es fa en el mateix moment en què es sol·licita.
En el cas de la llicència, la resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic o el regidor en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En relació amb la sol·licitud o renovació de la llicència, en cas que hagi transcorregut el termini per resoldre i no hagueu obtingut resposta, s'entendrà que el silenci administratiu és positiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
La inscripció al cens d'animals de companyia és vigent fins que es sol·licita la baixa de l'animal.
La llicència caduca al cap de 5 anys d'haver estat concedida.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Altra informació d'interès
Per portar un gos potencialment perillós per l'espai públic, cal complir uns requisits:
 • La persona que el porta ha de dur la llicència administrativa de tinença i conducció.
 • El gos ha de dur, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s'ha de portar i controlar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres.
 • Cada persona només pot conduir un gos alhora.
 • No els poden portar les persones menors de 18 anys.
Òrgan Responsable
Serveis Generals