URBANISME. Sol·licitud de llicència d'obres


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència d'obres.

A continuació es detallen els supòsits que estan sotmesos al règim de llicència d'obra, segons l'article 187 del text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica:

* La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

* Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.

* La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

* La instal·lació d’elements complementaris relacionats amb les obres, inclosos en el Reial Decret 2177/2004 o normativa que el substitueixi, com ara grues, sitges,...bastides.

* La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

* La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.

* L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

* Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

* La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

* Actuacions subjectes a comunicació prèvia quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte que estiguin emparades per un projecte d'actuació urbanística o un pla urbanístic.

* L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

* L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

* La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

* El canvi dels edificis a un ús residencial.

* Els usos i les obres provisionals.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment anterior a l'inici de les obres.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Si l'edifici o l'espai està inclòs en la zona de conservació del Centre Històric i Monumental (H i H*) o en la zona de conservació de l'estructura urbana i edificatòria (C) o en els catàlegs dels Plans Especials de protecció, és necessari l'informe previ favorable del Patronat de la Ciutat Antiga.

Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escau, s'ha d'efectuar al final del procés de tramitació.

El valor i la forma de pagament seran els que determinin les ordenança fiscal 5 (impost sobre construccions, ICIO) i ordenança fiscal 7(taxa per serveis urbanístics) de l'Ajuntament de Vic.

A part de les taxes descrites també caldrà pagar l'Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que és d'un import del 2,31 % del pressupost d'execució material.

Les taxes i l'ICIO es liquidaran per separat.

Podeu consultar els casos en què es concediran beneficis fiscals d'aquests tributs en l'article 6è de l'ordenança fiscal número 5 i en l'article 15è de la número 7. Cal presentar una sol·licitud al Registre general.
Cal dipositar fiança?
En alguns supòsits és obligatori dipositar una fiança. Clicant al següent enllaç podeu consultar si heu de dipositar-la i, si escau, calcular el seu import.

Càlcul de la fiança
Quin és el termini de resolució?
El termini és d'un mes per les llicències d'obres menors i de dos mesos per les llicències d'obres majors, ambdues a partir de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local o la Regidoria de l’Àrea de Territori en funció de l’entitat de les obres.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini i no s’ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s’adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament, i en aquest cas el silenci serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació corresponent.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si escau, o bé directament contra aquest acte administratiu, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produeixi per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu és de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitacióTramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica