Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

17/06/2024

URBANISME. Sol·licitud d'una llicència d'obres

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:21/02/2020

Òrgan Responsable:Urbanisme


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència d'obres.

A continuació es detallen els supòsits que estan sotmesos al règim de llicència d'obra, segons l'article 187 del text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica:

* La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

* Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.

* La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

* La instal·lació d’elements complementaris relacionats amb les obres, inclosos en el Reial Decret 2177/2004 o normativa que el substitueixi, com ara grues, sitges,...bastides.

* La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

* La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.

* L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

* Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.

* La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

* Actuacions subjectes a comunicació prèvia quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte que estiguin emparades per un projecte d'actuació urbanística o un pla urbanístic.

* L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

* L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

* La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

* El canvi dels edificis a un ús residencial.

* Els usos i les obres provisionals.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment anterior a l'inici de les obres.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Si l'edifici o l'espai està inclòs a la zona de Ciutat Antiga, (clau R1 i R2) o en el Catàleg de béns protegits és necessari l'informe preceptiu del Patronat de la Ciutat Antiga per les actuacions definides en l'Ordenança reguladora del Patronat de la Ciutat Antiga.

Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escau, s'ha d'efectuar al final del procés de tramitació.

El valor i la forma de pagament seran els que determinin les ordenances fiscals 5 i 7 de l'Ajuntament de Vic.

L'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la taxa per serveis urbanístics es liquidaran per separat.

Podeu consultar els casos en què es concediran beneficis fiscals de l'ICIO en l'article 6è de l'ordenança fiscal número 5, i els casos d'exempcions de la taxa urbanística en l'article 18è de la número 7. Cal presentar una sol·licitud al Registre general.
Cal dipositar fiança?
En alguns supòsits és obligatori dipositar una fiança. Clicant al següent enllaç podeu consultar si heu de dipositar-la i, si escau, calcular el seu import.

Càlcul de la fiança
Quin és el termini de resolució?
El termini és d'un mes per les llicències d'obres menors i de dos mesos per les llicències d'obres majors, ambdues a partir de la data d’entrada de la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local o la Regidoria de l’Àrea de Territori en funció de l’entitat de les obres.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini i no s’ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s’adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament, i en aquest cas el silenci serà negatiu.

El silenci també serà negatiu en els següents casos:
a) Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació
b) Les obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta
c) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents
d) La taxa de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística i, en tot cas, quan la tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Urbanisme

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.