Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

URBANISME. Sol·licitud de llicència per a instal.lar i posar en funcionament una grua torre per obres

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:21/01/2020

Òrgan Responsable:Urbanisme


Descripció del tràmit
Instal·lació i posada en funcionament d’una grua torre destinada a l’elevació i distribució de materials en les obres de construcció.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, deguadament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment, però sempre de forma prèvia a la instal·lació de la grua torre.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Per a poder instal·lar una grua torre per obres, cal disposar de la llicència d’obres corresponent.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si s’escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament seran el que determini ordenança fiscal 7de l'Ajuntament de Vic.

Col·locació grues-torres, aparells elevadors i similars:

- Quota base 144 €
Quin és el termini de resolució?
El termini és de un mes a partir de la data d’entrada de la sol·licitud de llicència d’obres al Registre General de l’Ajuntament.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Territori i Urbanisme de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini i no s’ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s’adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament, i en aquest cas el silenci serà negatiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
La caducitat és determinarà en el decret de concessió de la llicència.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Urbanisme