Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

URBANISME. Sol·licitud d'una llicència de divisió horitzontal

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:21/01/2020

Òrgan Responsable:Urbanisme


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet:
Sol·licitar una llicència per a la constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments;
O bé presentar una comunicació prèvia per a les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament independent dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.
El cost de la taxa està regulat a l'ordenança fiscal 7 de l'Ajuntament de Vic.

- Llicència de constitució i/o modificació d'un règim de propietat horitzontal:
* Per habitatges unifamiliars i bifamiliars: 270,00€
* Per habitatges plurifamiliars i altres usos, la quota base és 270,00€ i per cada unitat, ja sigui habitatge, local o nau industrial, 12,00€.

Quin és el termini de resolució?
El termini que l’Ajuntament té per resoldre és d'un mes a partir del moment en que es presenta la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic, o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini que l'Ajuntament té per resoldre i no s'ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament, i en aquest cas el silenci adminstratiu serà negatiu.

Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació


Òrgan Responsable
Urbanisme