URBANISME. Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet:
Sol·licitar una llicència per a la constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments;
O bé presentar una comunicació prèvia per a les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament independent dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.
El cost de la taxa està regulat a l'ordenança fiscal 7 de l'Ajuntament de Vic.

- Llicència de constitució i/o modificació d'un règim de propietat horitzontal:
* Per la habitatges unifamiliars i bifamiliars: 270,00€
* Per habitatges plurifamiliars i altres usos, la quota base és 270,00€ i per cada unitat, ja sigui habitatge, local o nau industrial, 12,00€.

Quin és el termini de resolució?
El termini que l’Ajuntament té per resoldre és d'un mes a partir del moment en que es presenta la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic, o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini que l'Ajuntament té per resoldre i no s'ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament, i en aquest cas el silenci adminstratiu serà negatiu.

Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitació


Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica