Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

19/04/2024

AJUTS.Sol·licitud de bonificació fiscal de la taxa de residus per compostatge

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:20/02/2020

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la bonificació d'un 20 % de la taxa de residus per aquells habitatges que acreditin l’autogestió de la fracció orgànica dels residus domiciliaris a través de la realització de compostatge casolà.
Qui ho pot sol·licitar?
Tots aquells ciutadans que estiguin al corrent del pagament de la taxa de recollida de residus domiciliaris i disposin d’un compostador actiu a casa seva i hi aportin la fracció orgànica dels residus.
Quan es pot sol·licitar?
Abans del 31 de gener de 2024. La bonificació s'aplicarà per la taxa de l'any 2024. La reducció de quota té caràcter anual i s'ha de sol·licitar cada any.
Quan es pot sol·licitar?
En concertarà una visita amb un tècnic municipal que realitzarà una inspecció per comprovar si es donen les condicions per gaudir de la bonificació (pis ocupat, compostador actiu, aportació de la fracció orgànica dels residus generats a l’habitatge,..)

A partir de la visita, el tècnic emetrà un informe acceptant o no la sol·licitud.
En cas que l’informe sigui favorable es realitzarà la corresponent bonificació de la taxa.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de Vic
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
La Junta de Govern Local
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
El silenci administratiu serà negatiu, sense perjudici dels supòsits de suspensió; mentre l’expedient està en suspens no es compta el temps transcorregut.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
Als 3 mesos a partir de la data de registre de la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació
Òrgan Responsable
Economia i Serveis