URBANISME. Sol·licitud de primera utilització i ocupació dels edificis i de les construccions


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la primera ocupació d’un edifici de nova construcció o que hagi estat objecte de modificació substancial o d’ampliació.
Si es tracta d'una sol·licitud de primera ocupació parcial d'un edifici, aquesta estarà subjecte al règim de llicència.
Si es tracta d'una sol·licitud de primera ocupació de la totalitat de l'edifici, es tramitarà seguint el règim de comunicació prèvia, de manera que es podria ocupar l'edifici a partir del dia següent de la presentació de la comunicació al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
Un cop finalitzades les obres i de forma prèvia a l'ocupació de l'habitatge o local.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Prèviament a la llicència de primera ocupació cal disposar de la corresponent llicència d’obres amb les modificacions que s’hagin pogut produït durant la seva execució i haver finalitzat les obres autoritzades.

Quin és el termini de resolució?
En cas de que es tracti d'una llicència de primera utilització i ocupació l'Ajuntament disposa d'un mes des del moment de la presentació de la sol·licitud al Registre General.
En cas de que es tracti d'una comunicació prèvia de primera utilització i ocupació, l'Ajuntament disposa d'un mes des del moment de la presentació de la comunicació al Regisre General, per requerir la seva esmena, si escau, a la persona sol·licitant.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.
El valor i forma de pagament són els que es determinen en l'
ordenança fiscal 7 de l'Ajuntament de Vic.

Per un habitatge familiar, 145,00 €

Per edificis d'habitatges:
- per cada habitatge: 115,00 €
- per cada local comercial: 87,75 €

Per naus industrials i comercials:
- fins a 250 m2 de superfície, 137,00 €
- de 251 m2 a 1.000 m2, 191,80 €
- de 1.001 m2 a 3.000 m2, 328,75 €
- de més de 3.000 m2, 438,30 €

Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic, o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini i no s’ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament. En aquest cas el silenci serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitacióTramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica