Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

URBANISME. Sol·licitud de primera ocupació i/o utilització dels edificis i de les construccions

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:21/01/2020

Òrgan Responsable:Urbanisme


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la primera ocupació d’un edifici de nova construcció o que hagi estat objecte de modificació substancial o d’ampliació.
Si es tracta d'una sol·licitud de primera ocupació parcial d'un edifici, aquesta estarà subjecte al règim de llicència.
Si es tracta d'una sol·licitud de primera ocupació de la totalitat de l'edifici, es tramitarà seguint el règim de comunicació prèvia, de manera que es podria ocupar l'edifici a partir del dia següent de la presentació de la comunicació al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
Un cop finalitzades les obres i de forma prèvia a l'ocupació de l'habitatge o local.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Prèviament a la llicència de primera ocupació cal disposar de la corresponent llicència d’obres amb les modificacions que s’hagin pogut produir durant la seva execució i haver finalitzat les obres autoritzades.

Quin és el termini de resolució?
En cas de que es tracti d'una llicència de primera utilització i ocupació l'Ajuntament disposa d'un mes des del moment de la presentació de la sol·licitud al Registre General.
En cas de que es tracti d'una comunicació prèvia de primera utilització i ocupació, l'Ajuntament disposa d'un mes des del moment de la presentació de la comunicació al Regisre General, per requerir la seva esmena, si escau, a la persona sol·licitant.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament són els que es determinen en l'
ordenança fiscal 7 de l'Ajuntament de Vic.

- Quota base 220 €
- Per cada unitat d'habitatge 30 €
- Per cada local 30 €
- Per cada visita addicional 128 €
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia de l'Ajuntament de Vic, o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini i no s’ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà acceptada, llevat que s'adquireixin facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament. En aquest cas el silenci serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióÒrgan Responsable
Urbanisme