GUAL. Sol·licitud d'alta, baixa o canvi de nom d'un gual o ús de voravia


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'alta, la baixa o el canvi de nom d'una llicència d'entrada de vehicles a través de les voreres i terrenys de domini públic:
  • Gual (vorera rebaixada)
  • Ús de voravia (sense rebaix de vorera)

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cap.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament són els que es determinen en l'Ordenança Fiscal vigent número 17, annex 3, de l'Ajuntament de Vic:

Bases i tarifes
Carrers1a2a3a
 EurosEurosEuros
a) Garatges amb capacitat fins a 10 vehicles
1.-Drets d'utilització de vorera i dels terrenys de domini públic, amb gual i retoc de vorera, fins a 3 ml164,40151,30140,80
Per cada ml d'excés o fracció però amb un marge de tolerància del 10%57,0053,7543,90
2.-Drets d'utilització de vorera i dels terrenys de domini públic sense gual ni retoc de vorera, fins a 3 ml82,3073,4570,20
Per cada ml. de més o fracció amb un marge de tolerància del 10%29,1026,9023,10
 
b)Garatges amb capacitat per a més de 10 vehicles
1.- Drets d'utilització de vorera i dels terrenys de domini públic amb gual i retoc de vorera, fins a 3 ml199,50178,70169,90
Per cada ml d'excés o fracció però amb un marge de tolerància del 10%66,9063,5549,50
2.- Drets d'utilització de vorera i dels terrenys de domini públic sense gual ni retoc de vorera, fins a 3 ml99,8090,5086,10
Per cada ml d'excés o fracció amb un marge de tolerància del 10 %36,3031,9028,60

Els guals i usos de voravies en els nuclis urbans de la Serra-de-senferm, Sentfores i zones industrials, i en carrers on la calçada no estigui totalment asfaltada, tributaran el 50% de la quota corresponent.

Per saber la categoria dels carrers consulteu el document adjunt
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitacióTramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica