GUAL. Sol·licitud d'alta, baixa o canvi de nom d'un gual o ús de voravia


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'alta, la baixa o el canvi de nom d'una llicència d'entrada de vehicles a través de les voreres i terrenys de domini públic:
  • Gual (vorera rebaixada)
  • Ús de voravia (sense rebaix de vorera)

Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Cap.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escauen, es realitzarà al final del procés de tramitació.

El valor i forma de pagament són els que es determinen en l'Ordenança Fiscal vigent número 17, annex 3, de l'Ajuntament de Vic:

Bases i tarifes
Carrers1a2a3a
 EurosEurosEuros
a) Garatges amb capacitat fins a 10 vehicles
1.-Drets d'utilització de vorera i dels terrenys de domini públic, amb gual i retoc de vorera, fins a 3 ml164,40151,30140,80
Per cada ml d'excés o fracció però amb un marge de tolerància del 10%57,0053,7543,90
2.-Drets d'utilització de vorera i dels terrenys de domini públic sense gual ni retoc de vorera, fins a 3 ml82,3073,4570,20
Per cada ml. de més o fracció amb un marge de tolerància del 10%29,1026,9023,10
 
b)Garatges amb capacitat per a més de 10 vehicles
1.- Drets d'utilització de vorera i dels terrenys de domini públic amb gual i retoc de vorera, fins a 3 ml199,50178,70169,90
Per cada ml d'excés o fracció però amb un marge de tolerància del 10%66,9063,5549,50
2.- Drets d'utilització de vorera i dels terrenys de domini públic sense gual ni retoc de vorera, fins a 3 ml99,8090,5086,10
Per cada ml d'excés o fracció amb un marge de tolerància del 10 %36,3031,9028,60

Els guals i usos de voravies en els nuclis urbans de la Serra-de-senferm, Sentfores i zones industrials, i en carrers on la calçada no estigui totalment asfaltada, tributaran el 50% de la quota corresponent.

La placa del gual té un cost de10€ que s'haurà de pagar amb targeta bancària en el moment del seu lliurament. En cas que s'hagi de sol·licitar un duplicat, el cost i la forma de pagament serà la mateixa.

Per saber la categoria dels carrers consulteu el document adjunt
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióTramitació presencial


Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic