ENTRADA DE VEHICLES. Sol·licitud de baixa d'una entrada de vehicles (gual) / Informació d'interès de les entrades de vehicles.


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar la baixa d'una llicència d'entrada de vehicles (gual).

En cas d'acceptar-se la baixa sol·licitada, no es podrà accedir amb cap vehicle a l'immoble i l'Ajuntament podrà habilitar una plaça d'aparcament just al davant, així com instal·lar-hi mobiliari urbà, si s'escau.
Qui ho pot sol·licitar?
La persona física o jurídica, degudament representada, que sigui titular de la llicència.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
La vorera s'ha de deixar seguint l'estructura de les lloses de la resta del carrer, sense rebaix i de color gris. Si cal desfer el rebaix, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d'obres.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.

Caldrà pagar la taxa anual de l'any en què es sol·licita la baixa. Si la baixa es sol·licita abans del 30 juny es podrà sol·licitar la devolució de l'import corresponent a la part proporcional del segon semestre.
Quina és la unitat tramitadora?
L'Àrea de Serveis Generals de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióAltra informació d'interès
ENTRADES DE VEHICLES

* Les altes, canvis de nom i queixes i reclamacions les gestiona l'Organisme de Gestió Tributària.

Informació de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquests tràmits:

El valor i la forma de pagament seran els que determinin l'annex 3 de l'Ordenança Fiscal número 17 de l'Ajuntament de Vic.

La tarifa base anual d'entrada de vehicles és de 70 euros (fins a 4 metres lineals) i de 15 euros (per cada metre lineal més o fracció d'excés).

Els contraguals tributaran la mateixa tarifa que l'entrada de vehicles.

Consulteu a l'ordenança els coeficients per a finques plurifamiliars.

Bonificacions:
La tarifa de base del gual tindrà una bonificació del 50 % quan els propietaris de l'ús només l'utilitzin 12 hores diàries (de les 8 a les 20 h, o de les 20 h a les 8 h de l'endemà).

Exempcions:

* En el cas de voler una PLACA de gual us heu d'adreçar:

al departament de Rendes de l'Ajuntament de Vic, situat a la "Casa Masferrer", a la plaça Dom Miquel de Clariana.

En el cas de sol·licitar una ALTA d'entrada de vehicles (no una petició de gual) al registre de l'Ajuntament de Vic, cal utilitzar una instància genèrica i especificar els metres lineals de façana i si la persona sol·licitant és arrendataria o propietària.

La tarifa base anual de la placa de gual és de 20 euros.

Quan s'urbanitzi un carrer i s'apliquin contribucions especials, es farà exempció d'un any als propietaris de les finques afectats per aquesta taxa. Si no s'ha emès el padró, l'exempció serà en el mateix exercici, si el padró ja s'ha emès, es farà l'exempció en l'exercici següent.

Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic