NÍNXOL.Sol·licitud d'alta de nínxol


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet obtenir la concessió o bé el lloguer d'un nínxol del cementiri.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona o bé una persona representant degudament acreditada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost consistex en el pagament de les taxes previstes a l'Ordenança Fiscal número 9 en vigor de l'Ajuntament de Vic. El pagament inicial es fa a la Tresoreria Municipal, situada al Departament d'Hisenda de l’Ajuntament de Vic (pl. Miquel de Clariana, 5). Es pot fer en metàl·lic, targeta de crèdit o bé amb un xec conformat.

La taxa pel servei de conservació del cementiri per part dels titulars de nínxols es fa efectiva anualment, amb la liquidació corresponent per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació.
Quin és el termini de resolució?
La concessió del nínxol es resol en el mateix moment de la sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
Departament d'Hisenda de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini que l'Ajuntament té per resoldre i no s'ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà denegada.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
L'alta de concessió d'un nínxol caduca en el moment en què es reverteixi (torna a ser titularitat de l'Ajuntament) o en el moment en què es faci una nova concessió.

Pel què fa al lloguer, si la persona sol·licitant no té concedit cap altre nínxol, el termini de lloguer serà d'un període mínim de 5 anys; en cas contrari, podrà llogar-lo per un període de 2 anys.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
Formes de tramitació

Tramitació presencial


Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica