Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

24/05/2024

NÍNXOL.Sol·licitud d'alta de nínxol

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:27/01/2020

Òrgan Responsable:Economia i Serveis


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet obtenir la concessió o bé el lloguer d'un nínxol del cementiri.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona o bé una persona representant degudament acreditada.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El cost consistex en el pagament de les taxes previstes a l'ordenança fiscal número 9 en vigor de l'Ajuntament de Vic. El pagament inicial es fa a la Tresoreria Municipal, situada al Departament d'Hisenda de l’Ajuntament de Vic (pl. Miquel de Clariana, 5). Es pot mitjançant targeta de crèdit o bé amb un xec conformat.

La taxa pel servei de conservació del cementiri per part dels titulars de nínxols es fa efectiva anualment, amb la liquidació corresponent per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació.
Quin és el termini de resolució?
La concessió del nínxol es resol en el mateix moment de la sol·licitud.
Quina és la unitat tramitadora?
Departament d'Hisenda de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Si ha transcorregut el termini que l'Ajuntament té per resoldre i no s'ha dictat cap resolució expressa, la sol·licitud es considerarà denegada.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
L'alta de concessió d'un nínxol caduca en el moment en què es reverteixi (torna a ser titularitat de l'Ajuntament) o en el moment en què es faci una nova concessió.

Pel què fa al lloguer, si la persona sol·licitant no té concedit cap altre nínxol, el termini de lloguer serà d'un període mínim de 5 anys; en cas contrari, podrà llogar-lo per un període de 2 anys.
Quins recursos es poden interposar?
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitació

Òrgan Responsable
Economia i Serveis