Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa al Registre d'entitats i associacions


Nivell 2. Tramitació electrònica
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet inscriure una associació en el Registre Municipal d'Entitats de Vic. També podeu comunicar el canvi de dades o la baixa al registre.

El Registre Municipal d'Entitats de Vic té per objecte que l'Ajuntament conegui el nombre d'entitats i associacions del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcte de suport i foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana.
Qui ho pot sol·licitar?
Poden obtenir la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats de Vic les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes i que tinguin el seu domicili social a Vic, l'objecte de les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d'aquest municipi.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
L'Ajuntament resoldrà la inscripció al registre en un termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir del moment de la presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
El Departament de Ciutadania de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Una vegada transcorregut el termini sense resolució expressa, les entitats s'entendran inscrites en el Registre, sempre i quan reuneixin les condicions per a la seva inscripció.
Formes de tramitació

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.

Tramitació electrònicaAjuntament de Vic Ajuntament de Vic