Sol·licitud d'inscripció al Registre d'entitats i associacions


Nivell 1. Informació
Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet inscriure una associació en el Registre Municipal d'Entitats de Vic.

El Registre Municipal d'Entitats de Vic té per objecte que l'Ajuntament conegui el nombre d'entitats i associacions del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcte de suport i foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana.
Qui ho pot sol·licitar?
Poden obtenir la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats de Vic les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes i que tinguin el seu domicili social a Vic, l'objecte de les quals sigui la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d'aquest municipi.
Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
Aquest tràmit és gratuït.
Quin és el termini de resolució?
L'Ajuntament resoldrà la inscripció al registre en un termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir del moment de la presentació de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Vic.
Quina és la unitat tramitadora?
La Unitat de Cultura de l'Àrea de promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
Una vegada transcorregut el termini sense resolució expressa, les entitats s'entendran inscrites en el Registre, sempre i quan reuneixin les condicions per a la seva inscripció.
Formes de tramitació


Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Sol·licitud, impresos i informació addicional


Recordeu que juntament amb la sol·licitud caldrà que presenteu la documentació especificada a la pestanya de "Documentació", si escau, i que trobareu a la part superior d'aquesta pantalla.


Ajuntament de Vic Ajuntament de Vic
Seu Electrònica