Necessites ajuda?

Necessites ajuda? Truca’ns al 935 954 804
Skip Navigation LinksIniciSeu electrònicaTràmitsTràmits telemàticsFull d'informació ciutadana

19/04/2024

Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública per obres i mudances

EN TERMINI

Darrera data d'actualització:22/01/2020

Òrgan Responsable:Via pública


Descripció del tràmit
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització per ocupar o tancar temporalment una via pública per raó d’obres o serveis.
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona física (major d'edat) o jurídica, degudament representada.
Quan es pot sol·licitar?
La sol·licitud s’ha de presentar amb una antelació mínima de 4 dies, a excepció, d'urgències o causes de força major. A partir d’aquest moment es revisarà la documentació per tal de valorar l’adequació de la sol·licitud i la Guàrdia Urbana es posarà en contacte amb la persona autoritzada per tal de donar-li una resposta.
Quin altre tràmit s'ha d'haver fet anteriorment?
Si es vol ocupar la via pública per a realitzar-hi obres, caldrà que prèviament s'hagi presentat la comunicació prèvia d'obres o s'hagi obtingut la llicència d'obres corresponent, en funció del tipus d'obra que es vulgui portar a terme.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?
El pagament de les taxes i impostos que es generin de la gestió d’aquest tràmit, si escau, s'ha d'efectuar al final del procés de tramitació.

El valor i la forma de pagament seran els que determini l'annex 2 de l'Ordenança Fiscal número 17 de l'Ajuntament de Vic.
Quin és el termini de resolució?
L'Ajuntament de Vic té un termini de 3 mesos per resoldre la sol·licitud, tot i així des de la Guàrdia Urbana s'intentarà donar resposta a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies.
Quina és la unitat tramitadora?
La Guàrdia Urbana de Vic.
Quin és l'òrgan responsable de la resolució?
L'Alcaldia o el regidor/a en qui hagi delegat aquesta matèria.
Quin és l'efecte del silenci administratiu?
En el cas que hagi transcorregut el termini per resoldre sense que hagueu rebut resposta per part de l'Ajuntament, l'efecte del silenci administratiu serà negatiu.
Quan es produeix la caducitat del tràmit?
La caducitat es determinarà en el decret de concessió de la llicència, en funció de les dates i horaris que s'hagin especificat en la sol·licitud.
Quins recursos es poden interposar?
Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.
Formes de tramitacióÒrgan Responsable
Via pública